VIISのニューシングル「MIRROR MIRROR」配信リリース&MV公開

タイの大手レーベルGMM Music傘下のG’NESTレーベルから、VIISの最新楽曲情報が届きました。「MIRROR MIRROR」は現在配信中です。

ฮอตเกินต้าน ยัยลูกสาววง VIIS (วิส) ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป จากค่าย G’NEST (จีเนส) ในเครือ GMM Music
ที3ล่าสุดได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ เพลง MIRROR MIRROR (มิลเลอร์ มิลเลอร์) ออกมาให้ได้ฟังกัน กับท่อนฮุคติดหู

“Mirror mirror, let me know ในกระจกคือฉันหรือใคร” ที3ทําเอาหลายคนหลอนหูพึมพัมกันไปทัYงวัน

VIIS ‘MIRROR MIRROR’

บอกเลยว่า MIRROR MIRROR ทําเอาขนลุกจริงไม่จกตา เพราะตัYงแต่ G’NEST ปล่อยภาพมู้ดแอนด์โทน และ
คลิป Dance Break ออกมาก็เป็นที3ฮืฮฮาไม่หวาดไม่ไหว เพราะทัYงแนวเพลงที3ต่างไปจาก d เพลงแรก อย่างเพลง Barbie(Oops! Oops!) เพลง ร้ายก็ได้ (Don’t Mind) และ เพลง เล่นไม่คิด (Thoughtless) ที3มาในแนววัยรุ่นสดใส ดนตรีฟังสบายๆแต่ในเพลงนี Yจัดเต็มความมันส์แบบดุดันซะใจ ในสไตล์เพลงป๊ อป บีทหนัก ที3ได้ ฮาย-ธันวา เกตุสุวรรณ และ โฟร์-ประทีปสิริอิสสระนันท์มาเป็นเอ็กเซ็กคิวซีฟ โปรดิวเซอร์ เสริมความเท่ ด้วยเสื Yอผ้าหน้าผม โดย Pony Stone พร้อมท่าเต้นจากHARLEM SHAKE ที3ออกแบบท่าเต้นเสริมความแข็งแรงให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เดือดดานตาแตก โดยเฉพาะช่วง Dance Breakต้องเรียกว่าดุดันไฟลุก สร้ างปรากฎการณ์แมลงก้ นกระดก เป๊ ะไม่ทิ Yงแถวเจ้ าพ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างวง PERSESวงรุ่งพี3ร่วมค่ายเลยทีเดียว

มาที3คอนเซ็ปต์คอนใจ กับความยืนหนึ3งเรื3องความมั3นใจที3ต้องยกให้ วง VIIS และในเพลง MIRROR MIRROR
นี Yสาวๆ วิสก็ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังได้มีความมั3นใจในตัวเอง ซึ3งเนื Yอหาเพลงเล่าถึง ความสัมพันธ์ที3อีกฝ่ายต้องการให้คนรักเปลี3ยนไปในแบบที3ตนเองต้องการ จนเกิดเป็นคําถามในท่อน “บอกว่ารักฉันจริง แต่ให้เป็นเหมือนใคร มันก็คงไม่ใช่ok! ต่อให้รักปลอมๆ นัNนจะสวยเท่าไร ก็ไม่ใช่ของจริง ok?! รักฉันทีUฉันนัNนเป็ น ยากเย็นมากรึไง บอกว่ารักฉันจริ งแต่ให้เป็นเหมือนใคร มันก็คงไม่ใช่ ok?!”

ส่งต่อความขนลุกไปที3 MV เพลง MIRROR MIRROR กับความทําถูก ทําถึง ทัYงภาพ แสงสี CG ที3ได้ จีน-คําขวัญ
ดวงมณี ผู้กํากับฝีมือดี มาถ่ายทอดเรื3องราวผ่านคอนเซ็ปต์ที3ได้หยิบยกเทพนิยาย Snow White (สโนว์ไวท์) มาเป็นแกนหลักโดยจะเห็นได้จาก แอปเปิNล และ กระจก ที3นํามาสอดแทรกใน MV นี Y ซึ3งความหมายของ แอปเปิNล ในเทพนิยายสะท้อนให้เห็นถึงหญิงสาวที3ใจอ่อน ยอ มกิ นแอปเ ปิ Yลอา บย าพิศ ต าม คําห ล อก ล่อ ของ แม่ มด แต่สําหรับเ จ้ าห ญิง VIIS ทัYง vก ลับ ไ ม่ ห วั3น ไ ห ว ไ ป กั บ คํ า เ ชิ ญ ช ว น ที3 ห ล อ ก ล่ อ นัYน แ ต่ ก ลับ เ ชื3 อ มั3น ใ น ค ว า ม คิ ด ข อ ง ตัว เ อ ง แ ล ะ “กระจก”ก็เป็นเหมือนเครื3องสะท้อนความจริง และความตรงไปตรงมา ซึ3งตีความหมายได้ว่า ฉันที3เป็นตัวตนของฉัน ในท่อน “Mirror mirror, let me know ในกระจกคือฉันหรือใคร“ และ ยังเป็นเครื3องสะท้อนถึงก้นบึ Yงของจิตใจ ที3เมื3อต้องตกอยู่ในห้วงหลุมดํามืดก็พร้อมที3จะสะท้อนด้านมืด เผยความเข็มแข็ง ความหนักแน่นออกมาเพื3อปกป้องตัวเอง

เพลงนี Yจะได้เห็นสาวๆ VIIS ในอีกด้านที3ต่างไปจากเพลงก่อนหน้าอย่างสิ Yนเชิง ขอชวนทุกคนมารับชมมิวสิกวิดีโอเพลง
“MIRROR MIRROR” แ ล ะ เ ต้ น ไ ป ด้ ว ย กั น ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี Y ท า ง Youtube ช่ อ ง gnest_official ห รื อ ก ด ที3 ลิ Yง ค์ นี Y

▼‘MIRROR MIRROR’ streamingはこちら
https://ffm.to/mirrormirror-viis


ABOUTこの記事のライター

山口県生まれ、東京都育ち。別業種からフリーライターとして独立後、Culture Cruiseメディアを立ち上げ、『Culture Cruise』を運営開始。現在は東京と神奈川を拠点としている。 カルチャーについて取材・執筆するほか、楽曲のライナーノーツ制作、小説や行動経済学についての書籍も出版。音楽小説『音を書く』が発売中。趣味はレコード鑑賞。愛するのはありとあらゆるカルチャーのすべて!!